ترینر های ما به هیچ عنوان ویروسی نیستند اما بدلیل ایجاد تغییرات در کد های بازی ها توسط برخی آنتی ویروس ها ویروس شناخته میشوند. لطفا در این مورد نظر ارسال ننمایید.
Our trainers are not viruses in any way, but they are recognized as viruses by some antiviruses due to changes in the game codes. Please do not comment on this